• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

Realizované projekty

2023 - Kontejnery pro sběrný dvůr Josefov

Prostřednictvím tohoto projektu se podařilo obci Josefov investovat do vybavení sběrného dvora. Pořídilo celkem 4 kontejnery na sběrný dvůr. Životní prostředí a vybavenost obce je pro nás velmi důležité téma, proto děkujeme Jihomravskému kraji za podporu realizce tohoto projektu

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Modernizace veřejného prostranství obce Josefov, ul. Hlavní

V naší členské obci Josefov se v létě 2023 realizoval projekt, který řešil především energetické úspory a bezpečnost obyvatel obce Josefov. Prostředictvím projetku se vyměnili světla veřejného osvětlení, výložníky nebo sloupy VO. Projekt vznikl díky finanční podpoře Jihomravského kraje.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Krásná odpočívadla na Hodonínsku

prostředictvím tohoto projektu se nám podařilo opravit střechy cyklodpočívadel, které jsem vybovali před více jak 10ti lety. Dále jsem je opravili, natřeli, vyměnili jsem info panely a celá území cyklo zón zvelebili.  Opravalivi jsem lavečky, kde byl prostro koupili jsem nové, v Ratíškovicích jsem vybudovali infopanely i nové. Projekt byl dále realizovanán na území Čejkovice a Josefova a Dolních Bojanovic. Za finanční podporu děkujeme Jihomoravskému kraji.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Krásné studny nejen pro cyklisty na Hodonínsku

je projekt, který byl realizován mikroregionem v roce 2023 na území obce Dolní Bojanovice, Čejkovice a Ratíškovice. Prostřednictvím projektu se nám podařilo opravit a vyčistit celkem tři studny. Vybalivi jsem je novou obezdívkou, poklopem a pumpou, dále novým chodníčkem či odkapovým žlabem. Ke studnám Vás přivede nový chodníček nebo schodiště, studny jsou dále vybaveveny lavičkou k posezení nebo stromem aby Vás při odpočinku chladil potřebný stín v horkých letních dnech. Projekt jsme realizovali za finanční podpory Jihomoravského kraje

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Mikroregion Hodonínsko - Ratíškovice - Hodonín - Dubňany - Dolní Bojanovice - Prušánky - Čejkovice

Ve vybraných obcí mirkroregionu probíhá již několik let realizace projetku údržba cyklistických tras a cyklostezek. Děkujeme Jihomravskéhomu kraji za tuto podporu!

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Mikulčice - OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Potřebnost opravy vyplýval z nedostatečného až havarijního stavu budovy, který nesplňuje základní hygienické podmínky a standart dnešní doby i ve vztahu k energetickým úsporám apod. Objekt bylo nutné komplexně revitalizovat a energeticky optimalizovat, tj. včetně výměny kotle a zateplení fasády. Mikulčice jsou obcí charakteristická vytrvalými suchy mají negativní dopad na území. Největší problémy je možné shledávat v odumírání zemědělské a lesní vegetace, vznikají požáry v lesích, na polích i v oblastech  s trvalým travním porostem. Obcí v roce 2021 proletělo Tornádo v důsledku problémů vznikajících s přehříváním půdy a klimatickým změnám. Potřebnost projektu má pro obec vysokou prioritu i ve vztahu s odvedenou prací místní jednotky IZS při zmíněné živelné katastrofě dne 24.6.2021. Při mimořádných situacích způsobené vlivem změny klimatu a dlouhotrvajícího sucha, zabezpečují složky IZS, konkrétně Hasičský záchranný sbor ČR a sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí činnosti, které zabezpečí ochranu obyvatel, jejich zdraví, majetku i hospodářských činností.

mikulčice hasic

 Projekt je spolufinancován ze zdrojů Jihomoravského kraje.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

2023 - Projektová dokumentace;  cyklostezky Josefov - Prušánky, k.ú. Josefov

 

Primárním cílem předkládaného projektu je vypracovat projektovou dokumentaci pro sloučené stavební řízení – jednostupňová PD (DÚR a DSP) cyklostezky Josefov – Prušánky, k.ú. Josefov s využitím napojení na již vybudovanou cyklostezku pokračující ve směru na obec Prušánky. Tato projektová dokumentace navazuje na zpracovaný generel cyklostezek Mikroregionu Hodonínsko a další rozvojové dokumenty. Cyklostezka Josefov – Prušánky, k.ú. Prušánky je vybudována asi 10 let a přes složité majetkové vypořádání se stavba na k.ú. Josefov doposud nepodařila. Obec ve spolupráci s mikroregionem dlouhodobě pracuje na výkupu pozemků na k.ú. Josefov a dnes má většinu pozemků v řešení. Obec Josefov intenzivně komunikuje s vlastníky pozemků a daří se jí postupně pozemky vykupovat. Naléhavost pořízení PD je vysoká, zejména z důvodu blížící se modernizace D 55 a předpokládanému enormnímu nárostu motorové dopravy v obci Josefov. Z tohoto důvodu je cílem obce a mikroregionu vytvořit podmínky pro segmentaci motorové dopravy od nemotorové a zajistit tak bezpečnost cyklistů, v tomto případě zejména dětí, kteří denně dojíždějí do ZŠ Prušánky. V obci Josefov základní škola není, proto dětí jezdí spádově do ZŠ Prušánky, nebo druhým směrem do ZUŠ Dolní Bojanovice. Nový úsek cyklostezky přispěje k rozvoji venkova, zejména se jedná o bezpečnou dopravu do školy a zaměstnání, rozvoji a zkvalitnění cyklistické infrastruktury regionu a JMK, jako druhotný přínos je podpora cestovního ruchu. Projektem přispějeme k  významnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a snížení dopravních nehod s přicházející modernizací D 55.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

2023 - Modernizace veřejného osvětlení v obci Josefov, ul. Hlavní

Cílem akce je modernizace části stávajícího veřejného osvětlení, jež spočívá v kompletní výměně světelných bodů. Realizací této akce chce obec zajistit dostatečné a efektivní osvětlení komunikací a veřejných prostranství, tím zvýšit bezpečnost svých obyvatel, snížit spotřebu elektrické energie, produkci CO2 a světelné znečištění v obci. Z dlouhodobého hlediska nová svítidla a stožáry významně přispějí také k úspoře na běžné údržbě soustavy veřejného osvětlení.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

2023 - Projektová dokumentace;  cyklostezky Dolní Bojanovice - Josefov, k.ú. Dolní Bojanovice

Obsahem projektu je zpracování sloučené projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, případně PUP (dle vyhlášky č. 499/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v úseku Dolní Bojanovice – Rybníčky, směr Josefov. Plánovaná trasa bude vedena na k.ú. D. Bojanovice ke hranici s k.ú. Josefov ke křížku sv. Panny Marie při III/4234,. Cyklostezka bude dlouhá asi 1000 m. První část trasy bude vedena po hrázi historické vodní nádrže, která bude vybudována v roce 2023 - 2024, další část je trasována při stávající polní cestě na hranici k.ú. Dolní Bojanovice a k.ú. Josefov ke křížku Sv. Panny Marie. Jedná se o další projekt obce, která ukázkově propojuje obec cyklostezkami všemi dostupnými směry. V tomto případně je budoucí cyklostezka významná především pro děti z obce Josefov, které do Dolních Bojanovic dojíždí zejména do ZUŠ nebo za službami. Nejedná se o nejkratší spojnici mezi obcemi nicméně jedná se trasování s ekonomickým efektem, která bude bezpečná  pro děti, ale zároveň atraktivní pro cykloturisty, kteří jsou v této vinařské obci velmi vítáni.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

2022 - 2023 - Projektová dokumentace cyklostezky Hodonín – Pánov, k.ú. Hodonín (napojení na Ratíškovice)

Primárním cílem předkládaného projektu bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení – jednostupňová PD (DÚR a DSP) cyklostezky Hodonín – Pánov. Tato dokumentace navazuje na zpracovaný generel cyklostezek města Hodonín mikroregionu Hodonínsko a je jednou z hlavních priorit a aktivity mikroregionu. Po vyhotovení PD a získání stavebního povolení postoupíme k samotné realizaci budování cyklostezky.

Pánov mapa

 Projekt je spolufinancován ze zdrojů Jihomoravského kraje.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2023 - Oprava cyklotrasy z Vrbice na Nový Poddvorov

Projekt si kladl za cíl opravit části souvislého povrchu cyklotrasy na k.ú, Čejkovice a zajistit tak bezpečnou a pohodlnou přepravu cyklistů dojíždějících za zaměstnáním, ale i cykloturistů putujících místními vinohrady. Jedná se Moravskou vinařskou stezku Velkopavlovická a cyklotrasu 5115. Je to bezpečná trasa z obce Vrbice přes Čejkovice, směr Nový Poddvorov, dále Prušánky, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, která je využívána také místními vinaři, kteří v místě obhospodařují své vinohrady. Území stavby se nachází v nezastavěném území v extravilánu obce. V rámci projektu jsou zajištěny udržovací práce stávající polní cesty a cyklotrasy a to frézováním, vyrovnávkou a pokládkou nového souvislého povrchu asfaltu. Dokumentace řeší souvislou opravu povrchu dvou částí stávajících polních cest označených jako část Odměry a Noviny na k.ú. Čejkovice. Úsek označený jako Odměry bude opraven v délce cca 452 m. Úsek Noviny bude opraven v délce cca 432 m. Cyklotrasa je navržena v šířce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevněnou štěrkovou krajnicí, včetně výhyben cca 13 m dlouhých.

Nositelem projektu je Obec Čejkovice a projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 364219290 6842482822438068 2068090005365942090 n  364219853 1323215261949623 3125377506955347644 n  364219877 1527252991141133 2751043019751275163 n

2022 - Cyklostezka Dolní Bojanovice - napojení rybníky; směr Hodonín“

Cyklostezka Dolní Bojanovice – napojení rybníky; směr Hodonín byla situována v trase stávající polní nezpevněné cesty, navazuje na již zrealizovanou část cyklostezky Dolní Bojanovice – rybníky z roku 2011 (1780 m), z jedné strany a ze strany druhé ve směru na Hodonín navazuje na rybníky a víceúčelové asfaltové komunikace směr ZOO Hodonín jejichž investor byly v roce 2010 Lesy ČR s.p., Město Hodonín atd. V případě realizace našeho projektu docílíme spojení mezi městem Hodonín a obcí Dolními Bojanovice. Celková délka propojení je 5,7 km, současně plánovaný úsek je cca 429 m dlouhý.

Předmětný úsek cyklostezky nebyl v minulosti realizován z důvodu vyjádření o chráněného ložiskového území Báňského úřadu, který stanovil dotčené území pro těžbu nerostů. Tato stavební uzávěra již byla zrušena a v dobývacím prostoru těžba neproběhne.

 

20220922 134546               sfdi

2022 - Místa odpočinku věnovaná vinařské tématice – vzdělávání pro děti i dospělé při Moravských vinařských stezkách

V rámci přípravy projektu jsme vytipovali dvě vhodná místa pro instalaci naučných a vzdělávacích prvků. Bude se jednat o turistiky navštěvované místa, která se nachází při MVS - v obci Rohatec a Čejkovice. Obě místa jsou navštěvována dětmi z MŠ a ZŠ (ozdravené procházky), místo je zároveň atraktivní cíl u místních, ale i cykloturistů. V rámci projektu bude pořízen drobný interaktivní mobiliář, který ponese např. otázky a odpovědi vinaře, na které se mohou návštěvníci nebo i děti ptát a vinař odpovídá.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

311524179 519662159666462 3293749146938019246 n   312977927 2263639590468775 9215335524339370475 n

 

2022 - Dětské hřiště, Josefov

Primárním cílem realizace projektu byla  obnova stávajícího dětského hřiště a naplnění dlouhodobého strategického cíle, který přispěla k podpoře vybavenosti a rozvoje obce Josefov, projekt přispějel k mezigeneračnímu setkávání, k podpoře všestranného rozvoje pohybových aktivit dětí. Projekt také přispějel ke zvýšení kvality života obyvatel obce a má pozitivní efekt na sociální interakci dětí a rodičů a v neposlední řadě podpoří dynamický a vyvážený rozvoj obce Josefov.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

IMG 1593  IMG 1632  IMG 1499

2022 - CYKLOTRASA STARÝ PODDVOROV

Navržená cyklotrasa se nachází mezi obcemi Starý Poddvorov – Dolní Bojanovice a nachází se na k.ú. Starý Poddvorov, a k.ú. Dolní Bojanovice. Celý úsek je dlouhý cca 577,2 m a plynule navazuje na cca 1,5 km dlouhou již vybudovanou cyklostezku Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov, současně označené jako MVS Podluží. Plánovaná cyklotrasa je navržena v šířce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevněnou štěrkovou krajnicí. Směrově trasa na začátku navazuje na cyklostezku, na konci úseku navazuje na stávající zpevněné plochy a komunikace obce Starý Poddvorov. 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

20221109 153625  20221102 091658  20221101 104454

 

2022 - CYKLOTRASA NOVÝ PODDVOROV – MORAVSKÝ ŽIŽKOV II. etapa

Realizovaná stavba cyklotrasy je mezi obcemi Nový Poddvorov – Moravský Žižkov a nachází se na k.ú. Čejkovice a k.ú. Prušánky, trasa tedy dokonale spojí obec Nový Poddvorov – Moravský Žižkov. Došlo také ke spojení dvou okresů a to hodonínského a břeclavského. Místním obyvatelům nová cyklotrasa nabízí zkratku do spádového města a turistům zpřístupnila např. atraktivní „Rozhlednu na Podluží“ nacházející se v Novém Poddvorově. Celý úsek je dlouhý cca 3,5 km. Plocha řešeného úseku byla 906 m. Cyklotrasa je vybudována v šířce 3,00 m z asfaltobetonu se zpevněnou krajnicí v šířce 250 mm na každé straně cyklotrasy ze štěrkodrti v tl. 100 mm.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

309981230 903913877681213 5991188998275302768 n       312112493 850352372962726 3164139456840677288 n            

 

2022 - TRADIČNÍ MÍSTO ODPOČINKU cykloturistické zastavení v  Mikulčicích

Hlavním cílem projektu bylo vybudování celkem 3 cykloturistických zastavení na území Mikroregionu Hodonínsko a to v obci postižené tornádem 24.6.2021, v obci Mikulčice.  Současný stav je nevyhovující a nedostačující. Část obce byla zničena tornádem, proto je cílem projektu vybudovat 3 cykloturistická zastavení, které v minulosti stála na místech, kudy tornádo proletělo a odpočívadla odletěla, nebo byla značně poškozena. 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 2021 - Projektová dokumentace cyklostezky Hodonín – Rohatec, k.ú. Rohatec

Primárním cílem předkládaného projektu bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro společné stavební řízení – jednostupňová PD (DÚR a DSP) cyklostezky Hodonín – Rohatec. Tato dokumentace navazuje na zpracovaný generel cyklostezek mikroregionu a je jednou z hlavních priorit a aktivity mikroregionu. Po vyhotovení PD a získání stavebního povolení postoupíme k samotné realizaci budování cyklostezky.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

2021 - Prezentace Moravských vinařských stezek a vinařské oblasti v Mikroregionu Hodonínsko

V rámci přípravy projektu jsme vytipovali vhodná místa pro instalaci prezentačním informačních panelů. Jednalo se o turistiky navštěvované místa, která se nachází na MVS a vstupech či vjezdech do města či obce, a další významné lokality. V rámci projektu jsme pořídili mapové podklady Moravských vinařských stezek, texty a fotografie s vinařskou tématikou a informacemi o jednotlivých odrůdách vína, bude vytvořen grafický návrh a tisk informačních panelů.

Projekt proběhl na Hodonínsku, Podluží a individuálně také v obci Ratíškovice.

MVS 1   MVS 2   MVS 3

 

2021 - Adaptační strategie na změnu klimatu regionu Podluží a Hodonínsko pro obec Čejkovice, Ratíškovice a Rohatec

Hlavním cílem projektu bylo pomoci na strategické úrovni přizpůsobit obec a region novým přírodním podmínkám vyplívajícím z měnícího se klimatu.

Adaptační strategie na změny klimatu – posoudila současnou míru zranitelnosti území, na strategické úrovni naplánovala konkrétní opatření vedoucí k omezení zranitelnosti a posílí odolnost. Na obecních úřadech nastavila postupy a procesy vedoucí k realizaci jednotlivých opatření, zvýšila povědomí o vzájemné provázanosti. Cílem bylo také nastartovat opatření vázané pro snížení vlivů na změnu klimatu, včetně stanovení odpovědnosti, a zajištění dostupnosti dalších zdrojů financování individuálních projektů.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

 

 

 2018 - TRADIČNÍ MÍSTO ODPOČINKU NAŠICH PŘEDKŮ, POPULÁRNÍ CYKLOZASTAVENÍ PŘI OBECNÍ STUDNI, III. etapa

Mikroregion Hodonínsko v minulých letech zrealizoval několik projektů, týkajících se vybudování cykloodpočívadel v jednotlivých obcích. V minulých letech byl zrealizován projekt s názvem „Tradiční místo odpočinku našich předků; populární cykloodpočívka při obecní studni“, který byl velmi pozitivně ohodnocen turisty, místními obyvateli i vedením obcí. Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí se tedy rozhodl v této aktivitě pokračovat i v letošním roce a zrealizoval již III. etapu tohoto projektu, v rámci kterého byly opraveny čtyři studny a v jejich bezprostřední blízkosti vznikla populární cyklozastavení. 

Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

JMK 

Aloiska Po Oprave 1
Cekacka Po Oprave
Kominka Po Oprave 1
Zastavka Po Oprave

2018 - CYKLOSTEZKA HODONÍN - DUBŇANY, II. etapa

Nový, navazující úsek cyklotrasy navazuje na I. etapu cyklostezky spojující města Hodonín a Dubňany. Začátek cyklotrasy se nachází za železničním přejezdem na trati Hodonín - Zaječí a pokračuje až k napojení k prvnímu úseku cyklostezky. Úsek nově zbudované trasy je dlouhý 425m a široký 3m. Povrch je zhotoven z asfaltobetonu. 

Vybudování úseku cyklotrasy přispělo k vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, zvýšilo bezpečnost cyklistů a posílilo rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a Města Hodonín.

JMK

HODlogo pozitivCMYK

 

IMG 2453
IMG 2792
IMG 2793
IMG 2796
IMG 2798

2017 - CYKLOTRASA NOVÝ PODDVOROV - MORAVSKÝ ŽIŽKOV

Cyklotrasa Nový Poddvorov – Moravský Žižkov se nachází na pozemku s parcelním číslem 3130, v katastrálním území obce Prušánky. Nový úsek cyklotrasy je dlouhý 391,7 m a široký 3 m. Povrch je zhotoven z asfaltobetonu. Začátek a konec opravené trasy je označen značkou typu IS21a.

Cílem projektu bylo vybavit území Hodonínska další novou a vhodně umístěnou cyklotrasou Nový Poddvorov – Moravský Žižkov a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu v regionu. Realizovaný úsek cyklotrasy vychází z „Generelu cyklostezek Mikroregionu Hodonínsko“, který byl zpracován v roce 2006.

Trasa spojuje nejen obce Nový Poddvorov a Moravský Žižkov ale i hodonínský a břeclavský okres a turistům zpřístupňuje atraktivní „Rozhlednu na Podluží“ a okolní vinařské obce. Realizace projektu „Cyklotrasa Nový Poddvorov – Moravský Žižkov“ přispěla k vybudování kvalitní infrastruktury pro bezmotorovou dopravu, zvýšila bezpečnost cyklistů a posílila rozvoj cestovního ruchu v obou regionech.

Projekt byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.

JMK

 

 

Cyklotrasa NP   MZ
Cyklotrasa NP   MZ 1

2017 - TRADIČNÍ MÍSTO ODPOČINKU NAŠICH PŘEDKŮ, POPULÁRNÍ CYKLOODPOČÍVKA PŘI OBECNÍ STUDNI, II. etapa

Mikroregion Hodonínsko v minulých letech zrealizoval několik projektů, týkajících se vybudování cykloodpočívadel v jednotlivých obcích. Před dvěma lety byl zrealizován projekt s názvem „Tradiční místo odpočinku našich předků; populární cykloodpočívka při obecní studni“, který byl velmi pozitivně ohodnocen turisty, místními obyvateli i vedením obcí. Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí se tedy rozhodl v této aktivitě pokračovat i v letošním roce a zrealizoval II. etapu tohoto projektu, v rámci kterého byly opraveny dvě studny a v jejich bezprostřední blízkosti vznikly populární cykloodpočívky. Konkrétně se jednalo o studnu v obci Mikulčice a Prušánky.

Projekt byl realizován v roce 2017 za finanční podpory Jihomoravského kraje. 

JMK

 

 

Studna Mikulčice Těšice
Studna Prušánky Pod Nechory

2015 TRADIČNÍ MÍSTO ODPOČINKU NAŠICH PŘEDKŮ, POPULÁRNÍ CYKLOODPOČÍVKA PŘI OBECNÍ STUDNI

Mikroregion Hodonínsko ve spolupráci s obcemi Rohatec, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Mikulčice a Prušánky zrealizovaly projekt pod názvem „Tradiční místo odpočivku našich předků; populární cykloodpočívka při obecní studni“. Samotná realizace projektu proběhla od června do září 2015.

Cílem projektu bylo zrekonstruovat a opravit studny v obci – tradiční místo odpočinku našich předků a zatraktivnět tak a podpořit prostředí jednotlivých obcí na cyklotrasách. Součástí bylo i vybudování doprovodné infrastruktury k cyklotrasám, které se nachází na cyklotrase Vinařská stezka Podluží a Moravská vinná stezka.

Projekt byl realizován v roce 2015 za finanční podpory Jihomoravského kraje.

JMK

 


PhotoGrid 1446640166754

2012 - CYKLOSTEZKA HODONÍN - LUŽICE

Stavba cyklostezky byla zahájena začátkem května 2012. Cyklostezka je vedena po levé straně silniční komunikace ve směru Hodonín - Lužice. Začátek cyklostezky je za odbočkou ul. Velkomoravská a končí v ul. Březová v Lužicích.

Projekt byl financován z prostředků SFDI, obce Lužice a města Hodonín.
Investorem stavby byl Mikroregion Hodonínsko. 

SFDI

 

 

 

P8040001
P8040004
P8270004
P8270006
P8270007

 2012 - CYKLOSTEZKA HODONÍN - DUBŇANY

V roce 2012 byla vystavěna I. etapa cyklostezky, spojující města Hodonín a Dubňany. Trasa o délce 3 200m je zhotovena z asfaltobetonu a na úsecích, kde dochází k překrytí s optickými kabely, ze zámkové dlažby.

Projekt byl financován z prostředků SFDI a Jihomoravského kraje.
Investorem stavby byl Mikroregion Hodonínsko.

SFDI

JMK

 

 

 

 2012 - CYKLOTURISTICKÁ ZASTAVENÍ V MIKROREGIONU HODONÍNSKO

Mikroregion Hodonínsko zbudoval v roce 2012 ve svých členských obcích celkem 19 cykloodpočívadel. Tyto cykloodpočívky jsou vybaveny stojanem na kola, lavičkou a stolkem a informační tabulí, podávající informace o dané lokalitě. Realizace projektu byla provedena společností STRABAG odštěpný závod Brno. Investorem akce byl Mikroregion Hodonínsko.

Projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.

IMG 0558
IMG 0582
IMG 0598
IMG 0602
IMG 20180309 064110

 

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout