• Mikroregion Hodonínsko

    Mikroregion Hodonínsko

Fauna a flóra

Biosférická rezervace Dolní Morava

Světová organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické rezervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských aktivit v krajině a přírodního prostředí. V roce 2007 jich bylo ve světě více než 500, z toho šest v České republice. BR Dolní Morava byla vyhlášena v roce 2003 a představuje území, které svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jinde v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo větší než 350 km2 objevíme vedle velkých památkových a kulturních hodnot také území, kde se vyskytují unikátní části přírody. Zmínit lze rozsáhlé komplexy lužního lesa a luk na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy. Součástí BR je i harmonická komponovaná krajina Lednickovaltického areálu, jež zasahuje také na Podluží.

Natura 2000

je soustavou lokalit na území členských států Evropské unie, na kterých jsou chráněna zachovalá stanoviště a nejvzácnější a nejohroženější živočišné a rostlinné druhy. Jejím cílem je kromě zachování druhů, biologické rozmanitosti a zlepšení stavu přírodních stanovišť také vytvoření souladu mezi zájmy ochrany přírody a šetrným hospodařením v příslušných lokalitách. Území, která se mají stát součástí této soustavy, jsou navrhována jednotlivými členskými státy a samotnému návrhu předchází dlouhý proces sběru informací, mapování lokalit a druhů a také připomínková řízení. Naturu 2000 tvoří dvě základní kategorie. První z nich jsou tzv. ptačí oblasti a druhou evropsky významné lokality. Ptačí oblasti jsou území, která splňují přesně stanovená kritéria pro život nebo rozmnožování ptáků. Zpravidla se jedná o hnízdiště, zimoviště anebo pravidelná shromaždiště například tažných druhů. Vyhlášení evropsky významných lokalit zase slouží k zachování nebo obnově přírodních stanovišť, na kterých se nacházejí vzácné druhy živočichů či rostlin. V oblasti Podluží a Hodonínska se nachází hned několik lokalit Natury 2000.

Ptačí oblast Soutok

je lužním komplexem charakteristickým sítí vodních kanálů, mokřadů, periodicky zaplavovaných nivních luk, lesních porostů a osamoceně rostoucích dubů. Tato pestrá nabídka přírodních stanovišť poskytuje mnoha ptačím druhům ideální podmínky pro život a rozmnožování. Z významných druhů je zde možné nalézt lejska bělokrkého, strakapouda prostředního, ledňáčka říčního, žlunu šedou nebo dravce včelojeda lesního, luňáka červeného a luňáka hnědého, orla královského či raroha velkého. Oblast je významnou zastávkou a shromaždištěm vodních a tažných ptáků.

fauna flora 2Ptačí oblast Čejkovicko

se nachází mezi obcemi Čejkovice, Hovorany a Vrbice a je charakteristická rozptýlenou zelení a hustými porosty keřů lemujících polní cesty, okraje lesa a břehy vodotečí. Na tomto nevelkém území je zachováno tradiční hospodaření, díky kterému se udrželo vhodné prostředí pro výskyt mnoha druhů ptáků, z nichž nejvýznamnější je strnad zahradní, jenž zde našel jediné početnější hnízdiště v České republice. Dalšími významnými druhy ptáků jsou strakapoud jižní, obývající staré sady, a pěnice vlašská žijící v pásech keřů podél polních cest.

Evropsky významná lokalita Niva Dyje

je velmi cenným úsekem řeky Dyje s přirozeným charakterem toku, typickým výskytem četných meandrů a mrtvých ramen a zachovalým rozsáhlým komplexem lužních lesů a luk. V nivě se vyskytují mnohé vzácné druhy živočichů, například žába kuňka ohnivá, drobná ryba hořavka ohnivá nebo druh netopýra vrápenec malý. Předmětem ochrany se zde staly i mnohé druhy hmyzu, třeba tesařík obrovský, páchník hnědý a lesák rumělkový.

Evropsky významná lokalita Soutok Podluží

je nejrozsáhlejším komplexem lužních lesů, luk a mokřaduna dolním toku řek Moravy a Dyje. V podmínkách České republiky je ovšem unikátní i kvalitou porostů tvrdého luhu, který zde převládá. Typické pro toto území jsou sušší nezaplavované zbytky starých říčních teras a písečných přesypů, tzv. hrúdy, jež vystupují nad okolní terén a od okolí se odlišují jak biologicky, tak půdními podmínkami. Významným prvkem jsou zde rovněž kontinentální zaplavované louky. Komplexem lesních a lučních porostů se prolíná řada vodních kanálů s hojnou vodní vegetací a s četnými ohroženými druhy rostlin. V lokalitě se také vyskytuje řada ohrožených a chráněných živočišných druhů, mimo jiné čolek podunajský, vydra říční nebo bobr evropský.

Evropsky významná lokalita Hodonínská Doubrava

– komplex mimořádně druhově pestrých lužních lesů vymezený pomyslným trojúhelníkem, na jehož vrcholech leží Mutěnice, Hodonín a Dubňany. Lesy jsou charakteristické vysokým podílem teplomilných dubových porostů rostoucích na písku. Vyskytují se tu chráněné druhy rostlin, např. mečík bahenní, kosatec různobarvý nebo kavyl písečný. Najdeme zde i vzácné druhy živočichů, kupř. netopýra černého, kuňku ohnivou, a chráněné druhy hmyzu – roháče velkého a přástevníka kostivalového.

Evropsky významná lokalita Očov

vyniká v odlesněné zemědělské krajině mezi Hodonínem a řekou Moravou několika stovkami hektarů lužního lesa se zastoupením tvrdého i měkkého luhu a zaplavovaných kontinentálních luk s výskytem ohrožených a vzácných rostlin, jako jsou česnek hranatý, ostřice černoklasá nebo violka nízká. Vyskytuje se zde i rybka hořavka duhová, jejíž rozmnožování je zcela vázáno na přítomnost škeblí, uvnitř kterých dochází k oplodnění jiker a prvotnímu růstu potěru.

Evropsky významná lokalita Čejkovické Špidláky

je charakterizována stepními trávníky s druhově bohatým zastoupením teplomilným trav, mezi nimiž najdeme řadu zvláště ohrožených a chráněných druhů rostlin. Roste zde, jako na jednom z pouhých tří míst v naší zemi, pelyněk jihomoravský a objevíme tu též katrán tatarský, kterému se pro jeho zajímavý způsob šíření semen říká stepní běžec. Po odkvětu se celá rostlina odlomí, vítr ji žene krajinou, přičemž se postupně uvolňují semena. Stepní charakter lokality vyhovuje i vzácnému brouku střevlíkovi, jenž se zde také vyskytuje.

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
info@hodoninsko.eu
IČ: 71248633, BÚ: 35-4579330217/0100 KB Hodonín, a.s.

vytvořil www.pixelhouse.cz

hodoninsko

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout